ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Η ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ….


 Μια Κυριακή πριν από την σημερινή ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Γιώργος Παπανδρέου συνοδευόμενος από πέντε υπουργούς της κυβέρνησης κατέβηκε στην Ηλεία . . Έτσι την μία Κυριακή την γιόρτασε στην Αθήνα με την ευρεία του νίκη και την αμέσως επόμενη από τον θρίαμβο υλοποίησε ένα μέρος από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις .Να κατέβει στην Ηλεία μετά τις εκλογές . Αυτό έγινε και μάλιστα με τον πλέον πετυχημένο τρόπο .Και από πλευράς επικοινωνίας και από πλευράς συμμετοχής του κόσμου .Τώρα απομένει το έργο. Δηλαδή η υλοποίηση των δεσμεύσεων …
 Κατά την επίσκεψη Παπανδρέου στη Ολυμπία περιμέναμε πιο συγκεκριμένα πράγματα .Περιμέναμε κατ΄ αρχάς την άρση των εξαιρέσεων αποζημίωσης που έχουν οριστεί από δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ( Κ.Υ.Α).Οι περισσότερες αν όχι όλες είναι μόνο και μόνο για να μην δοθεί αποζημίωση . Παραθέτω τα αρθρα 5 και 6 των Κ.Υ.Α όπως τουλάχιστον έχουν εκδοθεί  από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών .

                           ΑΡΘΡΟ 5


           Δεν καταβάλλονται ενισχύσεις:
1.      Σε παραγωγούς που δεν είναι κάτοχοι Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
2.      Σε παραγωγούς που κρίθηκαν υπαίτιοι εμπρησμού.
3.      Σε παραγωγούς που έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμβίβαστη.
4.      Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσονται κατά παράβαση των Νόμων και των Υπουργικών Αποφάσεων.
5.      Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία διατάξεις περί νόμιμης λειτουργίας τους.
6.      Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν το χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης.
7.      Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος ή τρίτου.
8.      Για ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.
9.      Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι οι ενδεδειγμένες π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους, κλπ.
10.  Για αιτήματα ενίσχυσης για την αντιστάθμιση ζημιών εφόσον δεν συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την έκταση της ζημιάς (π.χ. έγγραφα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δ/νσης Δασών).
11.  Στους κατόχους γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσής τους σε ασφαλιστικό φορέα για τουλάχιστον έναν κίνδυνο.
12.  Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης (πχ. σχέδια βελτίωσης) και δεν έχει παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή ολοκληρώθηκαν και η μονάδα δεν λειτούργησε. Στην περίπτωση που το έργο έχει παραληφθεί, οι δικαιούχοι θα ενισχύονται μόνο ως προς το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής του έργου.
13.  Στους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα (π.χ. δάσωση γεωργικών εκτάσεων) για τη ζημιωθείσα παραγωγή ή τα ζημιωθέντα μέσα και εξακολουθούν να επιδοτούνται.
14.  Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραπλανητικών στοιχείων, που αφορούν σημαντικά στοιχεία της εκμετάλλευσης και ενδεικτικά ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκταση καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης εκμετάλλευσης, κλπ.
15.  Σε παραγωγούς που αλλοίωσαν την εικόνα της εκμετάλλευσης, με επεμβάσεις εκ των υστέρων.
16.  Σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σε σηροτροφικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μανιταριών, σε επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων, σε ιπποστάσια ίππων αθλήσεων και ιπποφορβεία, σε εκμεταλλεύσεις ειδών άγριας πανίδας, σε εκτροφεία θηραμάτων για βρώση, αναψυχή ή αθλητισμό (π.χ. αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού), σε πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
17.  Σε όσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία.
18.  α. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη λόγω υποβάθμισης της ποιότητας της πρώτης ύλης ή μη διάθεσης των προϊόντων σε συγκεκριμένη εποχή.
β. Σε νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση καταστροφής ή υποβάθμισης της πρώτης ύλης.
19.  Σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Νομικά πρόσωπα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, σε υπό σύσταση Νομικά πρόσωπα.
II. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Α. ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις :
1.            Σε εκμεταλλεύσεις, οι οποίες δεν αναγράφονται στα αντίστοιχα μητρώα (προκειμένου για ελαιώνες και αμπελώνες στο αντίστοιχο ελαιοκομικό ή αμπελουργικό μητρώο) ή στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο κτηματολόγιο ή στα αντίγραφα των Εντύπων Ε1 της φορολογικής δήλωσης ή όπου απαιτείται.
2.            Για ζημιές σε δασικά δένδρα και φυτώρια αυτών, καθώς και σε δασικά προϊόντα (ξυλεία, ξυλοκάρβουνα, κ.α.).
3.            Για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον:
α. Ο αριθμός των κατεχομένων κατ’ είδος δένδρων είναι μικρότερος των είκοσι. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων, κατ’ είδος δένδρων, είναι μικρότερος των δέκα. Ως ελάχιστος αριθμός δένδρων κατ΄είδος και αυτοτελές αγροτεμάχιο ορίζονται τα πέντε δένδρα.
Στις περιπτώσεις θαμνοειδών ή δενδρωδών καλλιεργειών που φυτεύονται κατά «φωλιές» ή «θέσεις», για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των «φωλιών» ή των «θέσεων».
β. Οι στρεμματικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός  στρέμματος, κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο. Η έκταση που έχει υποστεί ζημιά είναι μικρότερη του μισού στρέμματος, κατ΄ είδος καλλιέργειας.
γ. Οι καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων δεν περιλαμβάνουν εκατό τουλάχιστον ομοειδή φυτά, κατ’ αυτοτελές αγροτεμάχιο. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων, κατ’ είδος, είναι μικρότερος των τριάντα.
δ. Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών δεν περιλαμβάνουν πεντακόσια ομοειδή φυτά, κατά παραγωγική μονάδα. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων, κατ’ είδος, είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα.
ε. Οι καλλιέργειες φυτωρίων δεν περιλαμβάνουν δύο χιλιάδες ομοειδή φυτά, κατ’ αυτοτελές αγροτεμάχιο. Ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων, κατ’ είδος, είναι μικρότερος των εξακοσίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.              Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις αμπελοειδών, εάν δεν τηρούνται οι Κανονιστικές τους υποχρεώσεις.
5.              Για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή καλλιεργειών που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.
6.            Για ζημιές που συμβαίνουν στη Φυτική Παραγωγή μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου (ασυγκόμιστη παραγωγή πέραν της συνηθισμένης εποχής συγκομιδής, κατά περιοχή), εκτός εάν αφορά προϊόντα που η καλλιεργητική τεχνική τους προβλέπει την παραμονή τους σε ειδικούς χώρους και πέραν της περιόδου αυτής, π.χ. σταφίδα, σύκα, καπνά, κλπ.
7.              Για τα ανθοκομικά φυτά και τα καλλωπιστικά δένδρα ή θάμνους, που οι εκμεταλλεύσεις προμηθεύτηκαν προς εμπορία.
8.            Για ζημιές που συμβαίνουν στην παραγωγή καλλιεργειών που καλύπτονται από ασφαλίσιμους κινδύνους, πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης των ειδών αυτών.
9.            Για ζημιές σε αυτοφυείς καλλιέργειες πχ. Κοφτολίβαδα.
Β. ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:
1.      Σε αποθηκευμένα νωπά προϊόντα ή σε προϊόντα που φυλάσσονται σε ειδικά ελεγχόμενο περιβάλλον (πχ. ψυγεία).
2.      Σε αποθηκευμένα προϊόντα που προορισμό έχουν την εμπορία (π.χ. αποθήκευση προϊόντων χωρίς την ύπαρξη της αντίστοιχης καλλιέργειας, ζωοτροφών χωρίς το αντίστοιχο ζωικό κεφάλαιο, κ.α.).
3.      Σε εφόδια, όπως λιπάσματα, φάρμακα, κλπ.
4.      Για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση, τυποποίηση, κλπ.  (πχ. κρασί, λάδι, κ.α).
Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:
1.            Για ζημιές του Ζωικού Κεφαλαίου ή της Ζωικής παραγωγής που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.
2.            Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής εφόσον οι εκμεταλλεύσεις αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους μόνιμα ή προσωρινά (μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι – μελισσοτρόφοι) σε ακατάλληλη κλιματική ζώνη.
3.            Για ζημιές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης του Ζωικού Κεφαλαίου.
4.            Για ζημιές σε μελισσοσμήνη, εάν δεν υπάρχει θεωρημένο για το έτος ζημιάς μελισσοκομικό βιβλιάριο.
5.            Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής εάν ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων είναι μικρότερος της μιας Ζωικής Μονάδας ανά είδος ζωικού κεφαλαίου -με εξαίρεση τα οικόσιτα ζώα και τα μόνοπλα- ή των πέντε κυψελών με σμήνος προκειμένου περί μελισσοσμηνών, ανά εκμετάλλευση. Τα αιγοπρόβατα υπολογίζονται ενιαία. 
6.            Για ζημιές του Ζωικού Κεφαλαίου, όπου για λόγους δημόσιας υγείας τα ζώα ενταφιάσθηκαν άμεσα και πριν την εκτίμηση της ζημιάς, εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ταφής της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας.
7.            Για ζημιές του Ζωικού Κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής εκμεταλλεύσεων που διατηρούν ζώα, τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά παραγωγικής ζωής και συγκεκριμένα:
α. Θήλεα βοοειδή άνω των δεκατριών ετών, β. Άρρενα βοοειδή άνω των έξι ετών, γ. Μόνοπλα άνω των είκοσι ετών, δ. Αιγοπρόβατα άνω των έξι ετών, ε. Χοιρομητέρες άνω των  τεσσάρων ετών, στ. Κάπροι άνω των πέντε ετών, ζ. Πτηνά: άνω των ορίων της ωφέλιμης οικονομικά παραγωγικής ζωής (συνήθη όρια εκτροφών) αναλόγως είδους, φυλής, παραγωγικής κατεύθυνσης κτλ.
Δ. ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:
1.      Για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.
2.          Για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικά ή λειτουργικά απαξιωμένων.
3.          Για ζημιές παγίου κεφαλαίου ή μηχανημάτων – μηχανολογικού εξοπλισμού, που προκλήθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς.
4.          Για ζημιές πηγαδιών και γεωτρήσεων.
5.          Για ζημιές σε περιφράξεις γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
6.        Για ζημιές σε θερμοκήπια με έκταση μικρότερη των διακοσίων τ.μ. ανά αγροτεμάχιο.
7.          Για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τυποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά γεωργικών προϊόντων πχ. οινοποιία, ελαιουργία, βαρέλια, κλπ.
8.          Για ζημιές σε εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και σε εξοπλισμό εξειδικευμένο ή από ασυνήθη υλικά (πχ. ηλεκτροφόρα σύρματα περίφραξης, γεννήτριες αποθήκης, κλπ.).
9.            Σε εργαλεία και εξοπλισμό, εφόσον το αίτιο εμφανίζεται σε εποχή που δεν δικαιολογεί την ύπαρξή τους στην εκμετάλλευση (πχ. αμάζευτα λάστιχα μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής βαμβακιού).
10.        Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εάν δεν αποδεικνύεται η κατοχή καλλιεργειών ή ζωικού κεφαλαίου κατά περίπτωση.
11.      Για ζημιές σε αυτοκίνητα οχήματα που υποχρεούνται στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 489/1976 (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, μοτοσκαπτικά, ρυμούλκες, κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1.      Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις ενισχύσεις λειτουργίας.
2.      Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 175.000,00 Ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000,00 Ευρώ για τα λοιπά, ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 Ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ
Περιμέναμε και μια σειρά μέτρων για την αποκατάσταση των κτισμάτων . Δηλαδή 1250 ε το τμ για τα σπίτια ανακατασκευής (σύμφωνα με τον πίνακα του ΤΕΕ), αντίστοιχο πίνακα για επισκευές ,  δωρεάν τις οικοδομικές άδειες ,  μη επιβάρυνση με άδεια  ακόμα και ενός μικρού βοηθητικού στάβλου ή πρόχειρης  αποθήκης  για αποθήκευση π.χ. ξερού σανού  κ.τ.λ .
 Λόγω των ανωτέρω , μέχρι  τις 15.09.2009  η  πορεία αποκατάστασης του οικιστικού ιστού  της Ηλείας ήταν   η εξής: 
                                  
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

·         Ολοκληρωμένες ανακατασκευές 68 σε σύνολο 289 αιτήσεων, δηλ. : 23%  (68/289)

  • Ολοκληρωμένες επισκευές 101 κτισμάτων από τις 245 αιτήσεις, δηλ. : 41%   (101/245)
ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ:

·         Ανακατασκευές 64 κτίσματα σε σύνολο 494 ήτοι,  13%   (64/380)

  • Επισκευές 119 σε σύνολο 326 κτισμάτων, δηλ. : 36,50%  (119/326)

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ (στο σύνολο των κτισμάτων κατοικίες, κ.λ.π.)


ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ :
70 εγκρίσεις σε 539 αιτήσεις κατοικιών : ποσοστό 13%  (70/539) επί του συνολικού αριθμού 1200 κτηρίων:  ποσοστό 6%  (70/1200)

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ :                                                        

Σε σύνολο 4000 περίπου κτιρίων  για επισκευή έχουμε 1957 αιτήσεις 1043 άδειες ήτοι οι άδειες αφορούν το 50% των αιτήσεων και το 25% του συνόλου των κτιρίων .

Για το θέμα της οικιστικής αποκατάστασης των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων συνολικά έχουμε να κάνουμε της εξής  παρατηρήσεις – προτάσεις  :

  • Ο ρυθμός αποκατάστασης είναι πολύ μικρός.
  • Η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής.
  • Απαιτείται επιπλέον στελέχωση του ΤΑΠ : 15 Πολ. Μηχ/κοι και Αρχιτέκτονες,
5 Διοικητικοί και λοιπών ειδικοτήτων με μόνιμους υπαλλήλους ή να γίνουν Συμβάσεις έργου και όχι αναπλήρωση από άλλες περιοχές της χώρας .
  • Εκκρεμεί η καταβολή ποσού της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής από τις 15/04/09 της τάξεως των 6.000.000€ περίπου για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων.
  • Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ για τη ρύθμιση της χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε πληγέντα κτίσματα και από προγενέστερους σεισμούς .
  • Αν συνεχίσουν οι σημερινοί ρυθμοί αποκατάστασης το πρόγραμμα θα κρατήσει άλλα 5-10 χρόνια.
Ο κ. Παπανδρέου είπε στην σύσκεψη με τους φορείς αλλά και στην ανοιχτή ομιλία του έξω από το δημαρχείο της Ολυμπίας ότι θα επικαιροποιήση την πρόταση που είχε κάνει στην βουλή ως σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών και δεν το είχε ψηφίσει η τότε κυβέρνηση και  θα το ξαναφέρει προς ψήφιση στην βουλή .Το βέβαιο τώρα είναι ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί . Το άγνωστο όμως είναι τι θα ψηφιστεί. Το σχέδιο του κ. Παπανδρέου θα κινηθεί προς όφελος των πραγματικών πυρόπληκτων ή θα γίνει φιλέτο για τους εργολάβους , τους επιχειρηματίες και το μεγάλο κεφάλαιο .  Θα αλλάξει ο ΕΛΓΑ ? Θα αρθούν οι εξαιρέσεις που πετούν εκατοντάδες δικαιούχους  αποζημίωσης έξω? Θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω  οι πίνακες αποζημίωσης για καμένα σπίτια , στάβλους , δέντρα , καλλιέργειες ? Θα απαλλαγούν οι πυρόπληκτοι από χαρτιά που η έκδοση τους είναι δωράκι σε π.χ. σε  μηχανικούς? . Θα φτάσουν τα λεφτά της ευρωπαικής ένωσης (89.000.000) στους πυρόπληκτους ή και αυτά θα γίνουν μέσω δήμων και νομαρχίας έργα στις όχθες των ποταμών ή έργα χαλικοστρώσεων ? Θα δώσουν  στους πληγέντες ,τα λεφτά που γι΄ αυτούς εστάλησαν από 93.000 δωρητές από όλο τον κόσμο και έγιναν Ταμείο Μολυβιάτη ?   ΘΑ…
 Το αποτέλεσμα θα δείξει .
                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                           

1 σχόλιο:

ΗΛΕΚΤΡΑ είπε...

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάζω τα περί ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον αγαπημένο μου νομό Ηλείας (ό,τι και ανα σημαίνει αυτή η ανάπτυξη βέβαια)

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον διαβάζω τα περί συμμετοχής στην ΠΡΑΣΙΝΗ αυτή ΑΝΑΠΤΥΞΗ του κου Αθεμπίγιο .


Και τρέμω για τις αποδοχές του -που σίγουρα δεν θα είναι καθόλου ευκαταφρόνητες- οι οποίες θα μπορούσαν να πάνε εννοείται στα παιδάκια που δεν εχουν παπούτσια ή βιβλία, στους γέροντες που τρέμουν όταν μένει χωρίς χρηματοδότηση το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, στα σχολεία που χρειάζονται γκρέμισμα & χτίσιμο από την αρχή.

Και ιδίως σε ό,τι αφορά στην Αρχαία Ολυμπία δεν χρειάζεται βέβαια "διακοσμητής" αλλά μερικές ΚΛΕΙΔΩΝΙΕΣ & ένας φύλακας καθώς με πρόσφατο ρεπορτάζ του Μ.Νοδάρου αποκαλύφτηκε ότι η Αρχαία Ολυμπία μένει χωρίς φύλαξη μετά τις 7 το απόγευμα & βρίσκεται στο έλεος αρχαιοκάπηλων αλλά και των ίδιων των εργαζομένων του (καθώς αρχαιολόγος βρέθηκε με δεκάδες αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας στο σπίτι της & μετά επικαλέσθηκε παραφροσύνη!!!)Και θα συμμεριστώ τις αντιρρήσεις των συμπολιτών: "Ή εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αρχιτέκτονες ή στερέψαμε από ιδέες"... Και να γινόταν ένας διεθνής διαγωνισμός να το δεχθούμε τον Αθεμπίγιο αλλά με το έτσι θέλω επειδή είναι φίλος του Πρωθυπουργού; ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ...http://pyrgos-news.blogspot.com/2009/10/blog-post_7730.html

Βέβαια για να μην είμαστε πάντοτε άδικοι & σκληροί, ο συγκεκριμένος φημισμένος & βραβευμένος αρχιτέκτονας προωθεί ένα ΚΥΜΑ ΣΚΕΨΕΩΝ που μάλλον πρωτοφανές είναι για την Ελλάδα (και για αυτό ίσως ποτέ δεν θα το αποδεχτούμε). Συγκεκριμένα οι αντιλήψεις του περί νέων πόλεων είναι: «δεν χρειάζεται και δεν ωφελεί να φτιάξουμε μια νέα πόλη», αντίθετα, όπως εξήγησε «πρέπει απλά να μεταμορφώσουμε την ήδη υπάρχουσa".

Αλλά μέσα σε όλα τα άλλα βλέπω ξανά το κο Λαλιώτη...
Χωρίς να τον έχουμε ψηφίσει θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της Ηλείας?
Νέα πρόσωπα που δεν έχουν παρελθόν βεβαρημένο δεν μπορούσε να παρουσιάσει ο κος Παπανδρέου? Που βρίσκεται το ΝΕΟ ΠΑΣΟΚ που μας υποσχέθηκαν?
Σε τέτοια πρόσωπα δεν βλέπουμε κάτι νέο ούτε φρέσκο ούτε άσπιλο!

ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ !
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ (!!!!!!) ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ" (ήξερε κάτι για τα αποτελέσματα των εκλογών που εμείς δεν ξέραμε?)...Πόσο καιρό πρίν ετοιμαζόταν ο κος Λαλιώτης & γιατί?


Παραθέτω μόνο τα λεγόμενα από WIKEPEDIA>


"Εν όψει των εκλογών του 2004, με φθίνουσα δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος, και αιτιάσεις ότι, ως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο Κ. Λαλιώτης είχε διασυνδέσεις με τοπικούς επιχειρηματίες δημοσίων έργων, η απομάκρυνσή του, 2 Ιουλίου 2003, ερμηνεύθηκε από τον διεθνή Τύπο ως απόφαση του Κ. Σημίτη να πατάξει την διαφθορά και να αντικαταστήσει παρωχημένες λαϊκιστικές μεθόδους με σύγχρονη και «ευρωπαϊκή» φυσιογνωμία, και modus operandi. Την επομένη, 3 Ιουλίου 2003, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, που συνεδρίασε για την εκλογή νέου Γραμματέα, ο Κ. Λαλιώτης απέδωσε την αποκαθήλωσή του σε παρέμβαση του Πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Thomas J. Miller και την παρομοίωσε με την θυσία της Ιφιγένειας εν Αυλίδι. Οι δηλώσεις του Κ. Λαλιώτη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, που βρισκόταν στα Γρεβενά, δήλωσε, "Η Ελλάδα ασκεί περήφανη εξωτερική πολιτική", ο δε πρέσβυς των ΗΠΑ είπε, "Αυτό είναι γελοίο". "

Εγώ ένα ξέρω.
Οτι ανατριχιάζω στη σκέψη του τσιμέντου που θα πνίξει την Ηλεία
& ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΙΤΣΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ: "ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΡΟΠΕΛΙΤΣΕΣ ΜΟΥ!!!"