ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Καθορίστηκαν ανώτατα όρια για επικίνδυνες ουσίες σε ποτάμια

 ΚΑΠΟΙΑ  ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΤΛ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΕΣΑ...ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΚΟΚΚΙΝΟ!!!!! 


ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Σταυρογιάννη Λ.

Tην ετήσια μέση συγκέντρωση και τη μέγιστη επιτρεπόμενη 33 επικίνδυνων ενώσεων (π.χ. κάδμιο, βενζόλιο, υδράργυρος, μόλυβδος) σε λίμνες και ποτάμια καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 105/2008. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις αποκαλούμενες ουσίες προτεραιότητας και άλλες που θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικές.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που δημοσιοποίησε χθες το ΥΠΕΚΑ, προσδιορίζονται επίσης τα "εθνικά περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας", οι οριακές τιμές για 60 ρύπους, "η επιλογή των οποίων έγινε μετά από αξιολόγηση των βιομηχανικών και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε επίπεδο χώρας, καθώς και των αποτελεσμάτων των μέχρι τώρα λειτουργούντων δικτύων παρακολούθησης". Ανάμεσά τους ο χαλκός, το χρώμιο, ολικές φαινόλες και το αρσενικό. Τα πρότυπα για τους ειδικούς ρύπους θεσπίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί η οικολογική κατάσταση των επιφανεικαών νερών. Τα όρια για τις ουσίες προτεραιότητας αποτελούν το κριτήριο βάσει του οποίου θα τεκμηριώνεται η "υγεία" των υδάτινων σωμάτων ή κατά την οδηγία - πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων "η καλή χημική κατάστασή τους" μέχρι το 2015.

Κατά το ΥΠΕΚΑ: "Όταν από τα αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης -το οποίο αποτελείται από 1.400 σημεία δειγματοληψίας και ανάλυσης- διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και θα υλοποιούνται τα απαραίτητα έργα για την επίτευξη του στόχου. Η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων συνιστά σοβαρή απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, με επιπτώσεις όπως η άμεση και χρόνια τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς, η συσσώρευση στο οικοσύστημα και οι απώλειες ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία".
Όπως είναι γνωστό, όμως, οι μετρήσεις δεν είναι συστηματικές και μόνιμες ελλείψει σταθερού μηχανισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι διευθύνσεις υδάτων των περιφερειών καταρτίζουν για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού κατάλογο των εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας και για τους 60 ειδικούς ρύπους, όταν σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν καν προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: