ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΕΜΟΥΤΑ: ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΜΟΥΤΑΣ;ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ;
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
Ἡ ΠΑΣΕΓΕΣ ἀποτελεῖ τὸ κορυφαῖο ὄργανο καθοδήγησης, συντονισμοῦ καὶ ἐκπροσώπησης τῶν ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν τῆς Ἑλλάδας. Στοχεύει στὴν ἑνιαία ἔκφραση καὶ στὴ συντονισμένη δράση τῶν συνεταιρισμῶν, ὥστε νὰ αὐξάνεται ἡ ἀνταγωνιστικότητά τους. Ἡ ανάγκη ὕπαρξης ἑνὸς ἑνιαίου πανελλήνιου ὀργάνου γιὰ τούς συνεταιρισμοὺς φάνηκε ἀρκετὰ νωρὶς καὶ ἀφότου εἶχε ἀρχίσει νὰ πυκνώνει τὸ δίκτυο τῶν συνεταιρισμῶν καὶ τῶν ἑνώσεών τους στὴ χώρα μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου 602/1915 “περὶ συνεταιρισμῶν”. Ἀμπελάκια Ὁ πρωτεργάτης τῶν συνεταιρισμῶν Σωκράτης Ἰασεμίδης ἀπὸ τὸ 1919 φρόντισε νὰ καταρτισθεῖκαὶ νὰ κυκλοφορήσει τὸ “Καταστατικό της Ὁμοσπονδίας Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Ἑλλάδος”, ὡς κορυφαίας ἰδεολογικῆς ὀργάνωσης. Ὅμως, ἡ πρώτη προσπάθεια ἵδρυσης πανελλήνιας ὀργάνωσης τῶν συνεταιρισμῶν ἔγινε τὸ 1922 ἀπὸ τις ἑνώσεις Πελοποννήσου. Ἀλλὰ καὶ τότε δεν ἐκτιμήθηκε ἐπαρκῶς ἡ σημασία τῆς Ὀργάνωσης ποὺ ἱδρύθηκε. Ἄλλες ἦταν οἱ προτεραιότητες τῆς περιόδου ἐκείνης. Τὸ “πλήρωμα τοῦ χρόνου” ἦλθε τὸ 1935, ὕστερα ἀπὸ συστηματικὲς καὶ ἔντονες προσπάθειες τοῦΘεόδωρου Τζωρτζάκη, στὸν ὁποῖο πολλὰ ὀφείλει ἡ συνεταιριστικὴ κίνηση.
Τὸ καταστατικὸ ἐγκρίθηκε στὶς 12 Φεβρουαρίου 1935. Στὶς ἐκλογὲς ποὺ ἀκολούθησαν, πρόεδρος ἐξελέγη ὁ Ἀλέξανδρος Μπαλτατζὴς καὶ Διευθυντὴς ὁ Θεόδωρος Τζωρτζάκης. Ἐνάμιση χρόνο μετὰ τὴν ἵδρυση ἄρχισαν τὰ σoβαρὰ προβλήματα. Τὸ καθεστὼς τῆς 4ης Αὐγούστου ἐπιδίωξε ἀρχικὰ τὴν ἔμμεση ἐξάρτηση τῶν συνεταιρισμῶν ἀπὸ τὴν ΑΤΕ. Στὴ συνέχεια ὅμως, μὲ τὸν Α.Ν. 1138 /1938 ἱδρύθηκε ἡ Ἐθνικὴ Συνομοσπονδία Συνεταιρισμῶν Ἑλλάδος (ΕΣΣΕ), στὴν ὁποία συγχωνεύθηκε ἡ Πανελλήνια Συνομοσπονδία. Τότε, ὁλόκληρο τὸ δίκτυο τῶν συνεταιρισμῶν ἔγινε κατευθυνόμενο ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τῆς ΕΣΣΕ. Ἀπὸ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση ἡ ΕΣΣΕ μετονομάσθηκε σὲ Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν καὶ ἐπανῆλθε ὡς τριτοβάθμια συνεταιριστικὴ ὀργάνωση, μὲ τὸ Ν.Δ. 21/1941. Κατὰ τὴν περίοδο της κατοχῆς ἡ συνομοσπονδία ἦταν κατευθυνόμενη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας καὶ κύριο μέλημά της εἶναι ἡ συγκέντρωση γεωργικῶν προϊόντων. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1945 (νόμος 389/1945) κατεβλήθη προσπάθειαἀποκατάστασης τῶν πραγμάτων στοὺς συνεται-ρισμοὺς γενικότερα καὶ στὴ Συνομοσπονδία εἰδικότερα. Στις πρῶτες ἐλεύθερες ἐκλογὲς της 27ης Ἰανουαρίου 1946 ἐξελέγη 11μελές διοικητικὸ συμβούλιο. Πρόεδρος ἐξελέγη ὁ Ἀλέξανδρος Μπαλτατζὴς καὶ Διευθυντὴς ὁ Ἰωάννης Ἀφεντάκης. Ἡ νέα περίοδος ποὺ ἄρχισε γιὰ τὴΣυνομοσπονδία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔμφαση στις συνδικαλιστικοῦ χαρακτήρα δραστηριότητες. Ἡ δραματικὴ κατάσταση τῆς ὑπαίθρου καὶ ἡ ἔλλειψη ἄλλου ὀργάνου ἐκπροσώπησης τῶν συμφερόντων τοῦ συνόλου τῶν ἀγροτῶν, ὁδήγησαν τὴν Συνομοσπονδία σὲ ἀγωνιστικὲς κινητοποιήσεις καὶ διεκδικήσεις ἐπίλυσης τῆς πληθώρας τῶν προβλημάτων ποὺ συσσώρευσαν οἱ ἀνώμαλες περίοδοι ποὺ προηγήθηκαν. Σὲ ἕνα διχαστικὸ περιβάλλον τῆς περιόδου αὐτῆς, ἡ Συνομο- σπονδία καὶ οἱ συνεταιρισμοὶ γενικότερα ἔπαιξαν ἕναν πολὺ σημαντικὸ ἑνωτικὸ ρόλο. Μὲ πρωτοβουλίες της ΠΑΣΕΓΕΣ, ἱδρύθηκαν, μέχρι τὸ 1967, Κεντρικὲς Ἑνώσεις, Κοινοπραξίες ἢ Συνεταιριστικὲς ἑταιρεῖες γιὰ τὸν καπνό, γιὰ τὸ ἐλαιόλαδο καὶ τὶς ἐλιές, γιὰ τὶς σταφίδες, γιὰ τὸ κρασί, γιὰ τὰ σύκα, γιὰ τὴν κτηνοτροφία, γιὰ τὰ ὀπωροκηπευτικά, γιὰ τὶς ζωοτροφές, γιὰ τὶς συνεταιριστικὲς ἐκδόσεις, γιὰ τὰ γεωργικὰ ἐφόδια, κλπ. Ἡ προσπάθεια ἀνασυγκρότησης καὶ ἐνδυνάμωσης τοῦ δικτύου τῶν συνεταιρισμῶν διακόπηκε τὸ 1967, ὅταν τὸ δικτατορικὸ καθεστώς, μὲ τὸ Ν.Δ. 31/1967 ἀπομάκρυνε τὶς αἱρετὲς διοικήσεις καὶ τοποθέτησε στὴ θέση τους πρόσωπα ἐπιθυμητὰ ἀπὸ τὸ καθεστώς. διεξήχθησαν Μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητας, ἐλεύθερες ἐκλογές. Ἀπὸ τὸ 1976 ξεκινᾶ μία καινούρια προσπάθεια ἀποκατάστασης της ὁμαλότητας στοὺς συνεταιρισμούς, ποὺστρέφεται πρὸς τρεῖς κατευθύνσεις: -Ἐνδυνάμωση τοῦ συνεταιριστικοῦ μηχανισμοῦ τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν νέων ἀναγκῶν ποὺ διαφάνηκαν μετὰ τὴν εκδήλωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς χώρας νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα, -Ψήφιση ἑνὸς νέου νόμου γιὰ τοὺς συνεταιρισμοὺς ποὺ θὰ καταργοῦσε τις πολλὲς παρεμποδιστικὲς διατάξεις ποὺ νόθευαν τὸν ἀρχικὸ νόμο 602 /1915 -Συμπλήρωση τῆς συνεταιριστικῆς δομῆς μὲ τοὺς φορεῖς ποὺ ἦταν ἀναγκαῖοι. Στὴ δεκαετία τοῦ 1980 τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ στράφηκε στὴν ἐκπροσώπηση σὲ ἐθνικὸ καὶκοινοτικὸ ἐπίπεδο καὶ στὴν ὁμαλὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ στὴν Κοινὴ Ἀγροτικὴ Πολιτική. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ ἀνάγκη συσπείρωσης τῶν συνεταιριστικῶν δυνάμεωνἀποτέλεσε ἑνιαῖο στόχο. Στην ἀφετηρία τῆς νέας περιόδου τῆς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, μέριμνα τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ ἀποτελεῖ ἡ ἐπικράτηση τῆς ἐπιχειρηματικῆς λογικῆς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, γιὰ την ἐπίτευξη αὐξημένης ἀνταγωνιστικότητας μὲ ταυτόχρονη τήρηση τῶν συνεταιριστικῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ἰσχύουν τὰ παραπάνω γιὰ τὸν Συνεταιρισμὸ Νεμούτας; Πότε ἔγιναν οἱ τελευταῖες ἐκλογὲς στὸν Ἀγροτικὸ Συνεταιρισμὸ Νεμούτας καὶ ποιοί ἐξελέγησαν στὸ Διοικητικό του Συμβούλιο;


http://nemouta.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: